Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

  6.3 Inspraak

6.3.1 De Medezeggenschapsraad
Iedere school in Nederland moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Maar wat is een MR en wat doet ze?
De MR van de Egbertusschool is een commissie, die bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. De ouders kunnen door verkiezingen toetreden tot de MR. Ook de leerkrachten rouleren. Zo maken ouders gebruik van hun recht zeggenschap te hebben over het gegeven onderwijs aan hun kind op school.
Het doel van de medezeggenschapsraad is om zowel ouders als leerkrachten mee te laten denken en adviseren over de gang van zaken op school. Dit kan gaan over het aannemen van een nieuwe leerkracht of de vakantieplanning, maar ook de arbeidsomstandigheden van de leerkrachten en het welzijn van de kinderen zijn zaken waar de MR over waakt. De medezeggenschapsraad adviseert het schoolbestuur. Over bepaalde zaken heeft de MR adviesrecht en over andere zaken instemmingsrecht. Waar de MR over adviseert en wanneer de instemming van de MR vereist is, staat uitvoerig omschreven in een reglement. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus iedereen kan de vergadering in overleg met de voorzitter van de MR bijwonen. De taken van de MR zijn: advies uitbrengen, instemming geven en initiatief nemen.


6.3.2 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR gaat over zaken van gemeenschappelijk belang voor alle scholen binnen de stichting. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door 1 persoon: een ouderlid of een personeelslid afkomstig uit de MR.

6.3.3 Inlooptijd
Iedere morgen gaat tien minuten voor aanvang van de lessen de schooldeur voor de kinderen open. Ouders worden dan in de gelegenheid gesteld de leerkracht van hun kind kort te ontmoeten. Vijf minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel. Dit betekent dat iedereen naar binnen moet. Vijf minuten later gaat de tweede bel. Dat is het moment waarop alle ouders weer naar buiten gaan en de lessen gaan beginnen.

6.3.4 Het ouderpanel
Kort gezegd is een ouderpanel een open gesprek tussen de schoolleiding en een willekeurig uitgenodigde groep ouders over de gang van zaken op school. Uit dit gesprek komen adviezen van de ouders voort, waarmee de school het onderwijs kan verbeteren. In tegenstelling tot een ouderraad of medezeggenschapsraad die gedurende een langere tijd een vaste samenstelling kennen, bestaat een ouderpanel niet uit een vaste groep ouders. Voor elk ouderpanel worden steeds weer andere ouders uitgenodigd. Ouders krijgen via hun kinderen, via schriftelijke documenten als de schoolgids, via andere ouders en door eigen waarneming allerlei informatie over de school. Zij kunnen vanuit dit perspectief een mening hebben over de school, zonder daarbij op de stoel van het team te gaan zitten. Ouders zien vaak dingen, die men op school over het hoofd kan zien.

6.3.5 De ouderenquête
Minimaal eenmaal in de vier jaar wordt er een ouderenquête gehouden. Voor deze enquête wordt de medewerking van ouders gevraagd. Zij kunnen in een vragenlijst antwoord geven op vragen met betrekking tot de indruk van de school, het gebouw en de omgeving, de sfeer, de informatie, de deskundigheid in de school en de (ouder)activiteiten. Ook de uitkomsten van de enquête worden gebruikt om de kwaliteit van de school te bewaken en waar nodig te verbeteren. Het is ook mogelijk dat de enquête jaarlijks in delen wordt afgenomen, waarbij een geselecteerde groep ouders de vragenlijst krijgt voorgeschoteld.

6.3.6 De Ouderraad
De ouderraad is het contactorgaan tussen het team en de ouders van de kinderen. Wat doet de ouderraad van de Egbertusschool?
  • het bevorderen van contact tussen school en ouders,
  • het geven van adviezen over de vormgeving van die contacten,
  • het team helpen bij het behartigen van de belangen van de kinderen,
  • het starten en organiseren van activiteiten in samenwerking met het team.
Om de vertegenwoordiging van ouders goed uit te kunnen voeren, hoort de ouderraad graag wat de ouders vinden van het wel en wee van de school.

6.3.7. Ouderactiviteiten
Het welslagen van vele onderwijsactiviteiten is sterk afhankelijk van de mate waarin de ouderraad en het team kunnen rekenen op de hulp van andere ouders. De onderdelen waarbij veel hulp noodzakelijk is, zijn onder andere: Sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnaval, ondersteuning bij lesgevende activiteiten, zoals het werken met de computer of het lezen in een groep/individueel, buitenschoolse activiteiten, zoals excursies, schoolreisje, de schoolfotograaf regelen en begeleiden enzovoorts. U kunt zich te allen tijde opgeven voor diverse activiteiten.

6.3.8 Ouderontmoeting
Een aantal ouders heeft soms de behoefte om bij het brengen van de kinderen nog wat met elkaar te praten. Dat doen zij dan veelal op de speelplaats of bij het hek, maar soms ook in de school. Wanneer dat voor de klas gebeurt, leidt dat de kinderen (wel eens) af en daarom bieden wij de volgende mogelijkheid: pak een kop koffie of thee uit het keukentje en ga daarmee naar de administratiekamer van Tonny. U kunt daar rustig gaan zitten en met elkaar praten. Mocht de groep te groot zijn, loop dan met de koffie of thee in de hand naar boven waar u gebruik kunt maken van de teamkamer. Is deze in gebruik, dan heeft u pech. Op deze wijze willen we er als school aan bijdragen, dat ouders elkaar ook in de school kunnen ontmoeten. Betere contacten leiden op onze kleinschalige school tot een nog betere sfeer en daar hebben we allemaal baat bij.
 
 
Vertel maar
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij!
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...