Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  4.1     Kwaliteitszorg  
 
4.1.1     De doelen van onze kwaliteitszorg

De doelen van onze kwalitetszorg zijn: 
 • verbetering van de onderwijskwaliteit;
 • toename van de tevredenheid van ouders en leerlingen;
 • toename van effectiviteit en welbevinden van medewerkers;
 • versterking van het afzonderlijk imago van afzonderlijke scholen en de Stg. Trinamiek.
 
4.1.2     Wat verstaan we onder kwaliteit?
Kwaliteit is een containerbegrip. Over de invulling ervan bestaan zeer vele opvattingen. Bekend zijn uitspraken als: 'Kwaliteit is zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.' Of
'Kwaliteit is de juiste dingen doen (effectief) en de dingen juist doen (efficiënt).'
 
We zijn het er in ieder geval over eens dat kwaliteit allesomvattend is en altijd te maken heeft met:
alle processen van onze organisatie;
opvattingen en verwachtingen van mensen (kwaliteitsbewustzijn)
waardering binnen en buiten onze organisatie op basis van een (impliciete) norm.
 
Kwaliteit is dus ook een dynamisch of rekbaar begrip; Wat is goed? Wie vindt het goed? Waarom vinden we het goed? Kwaliteitsuitspraken zijn sociale constructen, die voortdurend (opnieuw) geconstrueerd en bevraagd worden. Deze dialoog is contextgebonden en is als zij goed gevoerd wordt HET voertuig voor ontwikkeling.
 
Deze twee aannames dragen onze opvattingen over kwaliteit. Dat wil zeggen dat we erkennen dat alle opvattingen over kwaliteit relevant zijn. We bieden dus een scala aan mogelijkheden om het begrip kwaliteit te vullen.
In de dialoog met alle belanghebbenden in en om de school ontwikkelen zich onze normen voor kwaliteit over alle aspecten van de school en onze stichting.
 
4.1.3     Hoe geven we vorm aan ons kwaliteitsbeleid

Kwaliteit is een cyclisch proces
Kwaliteit ontwikkelt zich voortdurend. Het is een cyclisch proces van aanpassen, verbeteren en soms fundamenteel veranderen. Door elkaar intern kritisch te bevragen brengen we onze kwaliteit beter in beeld en zijn we ook beter in staat om ons professioneel handelen te verantwoorden.
Kwaliteit is voor ons pas kwaliteit met een grote K als ook buitenstaanders onze opvattingen niet alleen herkennen, maar ook zien in onze scholen en onze (impliciete) norm voor kwaliteit delen.
 
Kwaliteit wordt gemaakt door mensen
Een organisatie staat of valt met de kwaliteit van haar mensen. Kwaliteitsbeleid, organisatiebeleid en strategisch personeelsbeleid gaan voor ons hand in hand. Kwaliteit begint altijd bij jezelf als persoon. Indien je professioneel handelen verbetert, groeit de kwaliteit van onze organisatie ook en weten we hoe we als goed werkgever op moeten treden om de kwaliteit van de hele organisatie verder te verbeteren. Onze dialoog over kwaliteit gaat steeds over:
 • de ontwikkeling en prestaties van individuele medewerkers;
 • de ontwikkeling en prestaties van onze scholen en de hele stichting.
Kwaliteitsinstrumenten 
Willen we duurzame veranderingen en verbeteringen realiseren dan gaat het om het verbeteren van professioneel gedrag. En dit is de lastigste opgave waar leidinggevenden in elke organisatie voor staan. Het gaat er niet alleen om dat zij een missie en visie kunnen ontwikkelen, of dat ze kunnen aangeven welke kwaliteiten er van medewerkers verwacht worden. Het gaat er juist om dat er persoonlijke betrokkenheid van medewerkers ontstaat. Visie, kwaliteit, committent zijn allen uitkomsten van langdurige veranderprocessen waarin mensen zelf in leren zien waar ze staan, wat hun sterke/zwakke kanten zijn, wat hun bijdrage aan de organisatie kan/moet zijn. Integraal kwaliteitsbeleid gaat dus volgens ons altijd hand in hand met integraal personeelsbeleid.
 
Bij de uitwerking van ons kwaliteitsbeleid maken we o.a. gebruik van de volgende instrumenten:
 • persoonlijk ontwikkelingsplan;
 • collegiale consultatie;
 • jaargesprekken: functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, loopbaangesprek;
 • kritische vriend;
 • collegiale visitatie;
 • bekwaamheidsdossier;
 • kwaliteitsbeoordeling inspectie;
 • tevredenheidsonderzoeken leerling, ouders, medewerkers. 
 
4.1.4     De resultaten van het onderwijs
De ouder is uiteraard geïnteresseerd in de resultaten van het gegeven onderwijs op de Egbertusschool. Er is tegenwoordig steeds meer vraag de resultaten van de kwaliteit van de school om te zetten in cijfers, zodat er een vergelijk mogelijk is met andere scholen. De minister verplicht scholen dit ook daadwerkelijk te doen. Het team van de Egbertusschool is met deze ontwikkeling niet gelukkig. Wij zijn namelijk bevreesd, dat cijfers belangrijker gaan worden dan de weg die bewandeld wordt om die cijfers te behalen. Niet het eindresultaat is zaligmakend, maar vooral de wijze waarop dat eindresultaat is bereikt. Wat drijft een team en op welke wijze zijn deze drijfveren in de schoolorganisatie terug te vinden? Hoe serieus neemt het team het kind en op welke wijze is dat terug te vinden in de manier waarop de groepsleerkracht het kind begeleidt? Hoe serieus wordt de ouder genomen en op welke wijze laat zich dat vertalen in het contact tussen ouders en school?
Daarnaast is het zo, dat naar ons oordeel het geven van 'uitstroom'-cijfers pas zin heeft, wanneer je de 'instroom' ook hebt kunnen meten (maar hoe doe je dat?). Met andere woorden: op welk een niveau krijg je de kinderen binnen en wat heb je gedurende een schoolloopbaan voor deze kinderen kunnen betekenen? Het is een koud kunstje om kinderen met een bovengemiddeld niveau met een HAVO-VWO-advies de school weer uit te sturen, maar heb je er dan als school alles aan gedaan om het maximale uit kinderen te halen? Is de prestatie van de school die met veel pijn en moeite een kind op de basisschool weet te behouden en met een VMBO-advies de school laat verlaten, niet vele malen groter?
Kortom: wat zeggen cijfers over de inspanningen van een team in het belang van het kind? We zullen evenwel aan de ons opgelegde verplichting voldoen.
 
4.1.5     De eindresultaten
We beschouwen de gegevens van de laatste vijf schooljaren.
 
Jaar Cito-score LWOO  PrO VMBO BL/KL VMBO GL/TL TL  HAVO HAVO HAVO  VWO VWO
2012 543.8 0 lln. 0% 0% 0% 71% 0% 29%
2013 540.0 0 lln. 0% 12% 0% 50% 19% 19%
2014 537.6 1 ll. 5% 5% 15% 22% 24% 29%
2015 538.5 2 lln. 9% 9% 4% 4% 26% 48%
        VMBO        
2016 534.6 1 ll.   34% 0% 44% 0% 22%
 
Schoolgroep:                                       1
 
Er zijn scholen waarvan de ouders overwegend een hoog opleidingsniveau hebben. Deze scholen vergelijken met scholen waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben is niet eerlijk. Daarom worden de scholen in schoolgroepen verdeeld. De school met hoogopgeleide ouders zit in schoolgroep 1. Daartoe behoort de Egbertusschool. Van deze scholen mag je een hogere score verwachten.
Kinderen met een LWOO/PrO-advies zijn de kinderen die in het voortgezet onderwijs extra hulp en zorg behoeven. Zij kunnen in een zogenaamde zorggroep worden geplaatst, maar hebben daarvoor wel een positief advies van het samenwerkingsverband nodig. Onze school start al vroeg in het schooljaar de aanmeldingsprocedure.
 
U ziet: wisselende resultaten. De ene groep scoort nu eenmaal hoger dan de andere. Dit zie je ook terug in de uitslag van de (CITO) eindtoets van groep 8. De gemiddelde landelijke standaardscore ligt om en de nabij  535.0
Kijkend naar bovenvermelde gegevens mogen we niet ontevreden zijn over het behaalde resultaat. Tweemaal behaalden de kinderen uit groep 8 een (uitzonderlijk) hoge score. Omdat de groepen 8 relatief weinig kinderen bevatten, kunnen de verschillen tussen de resultaten groot zijn. Een kleine groep met veel hoogvliegers scoort snel extreem. Het team van de Egbertusschool wil er voor zorgen, dat we, mét opvang van zorgleerlingen, een goede eindscore blijven behouden.
De inspectie toets eveneens de kwaliteit van het gegeven onderwijs op de Egbertusschool. Bent u geïnteresseerd naar de uitkomsten van dat onderzoek, kijk dan op www.owinsp.nl/ voor een uitgebreid rapport.
Nog meer 'harde cijfers' over de Egbertusschool zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl
 
4.1.6     Het onderwijs
We vinden het belangrijk dat de kinderen lekker in hun vel zitten en aangesproken worden op hun verstandelijke, fysieke, creatieve en sociaal-emotionele vermogens. De kinderen dienen zich te kunnen ontwikkelen tot harmonisch mens met voldoende bagage in huis om zich later in onze gecompliceerde maatschappij staande te kunnen houden.
Het team van basisschool Egbertus tracht op zo 'n manier onderwijs te geven, dat we de kinderen de basisvaardigheden volgens de kerndoelen aanleren. Dit willen we doen in een sfeer van orde, rust en regelmaat, waarbij wij het belangrijk vinden dat kinderen zich ononderbroken ontwikkelen, dat kinderen worden aangesproken op hun niveau en dat een goede aansluiting met het Voortgezet Onderwijs is gegarandeerd.
 
4.1.7     Toetsen
De prestaties van de kinderen in onze school worden gevolgd door middel van ons leerlingvolgsysteem. We testen gemiddeld zo 'n twee keer per jaar op diverse onderdelen de vaardigheden van de kinderen en kunnen dit afzetten tegen landelijke gegevens. We gebruiken daarbij de toetsen van het CITO.
Zie voor een overzicht van de afgenomen toetsen onze toetskalender (bijlage). Er worden toetsen afgenomen op de volgende onderdelen: Begrijpend en Technisch Lezen, Taal (spelling + woordenschat), Rekenen en Wiskunde. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem 'Zien'. Daarnaast worden de algemene vaardigheden getoetst door gebruik te maken van de entreetoets voor groep 7 en de eindtoets voor groep 8.
De kinderen van groep 2 worden aan het begin van het schooljaar door een logopedist onderzocht op de spraak- en taalontwikkeling. 
 
4.1.7.1  Hoe om te gaan met de resultaten van toetsen
Zie bijlage.

4.1.8     PDCA-cyclus
Toetsen afnemen heeft alleen maar zin, wanneer je de resultaten van deze toetsen analyseert en op basis van de analyse nieuwe doelen stelt. We werken volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Plan: We stellen onszelf doelen op kind-, groeps- en schoolniveau voor de komende periode van een half jaar. Do: We voeren de geplande activiteiten uit om gestelde doelen te behalen. Check: Door middel van het afnemen van (tussen-/eind-)toetsen gaan we na of gestelde doelen zijn behaald. We stellen ons de vraag: Waarom zijn de gestelde doelen wel/niet behaald? Wat moeten we voor de komende periode handhaven/wijzigen? Act: Op basis van deze evaluatie stellen we de doelen voor de komende periode van weer een half jaar vast om vervolgens de gehele cyclus wederom te herhalen. Het groepsplan vormt voor de cyclus op kind- en groepsniveau de onderlegger.
 
4.1.9     Leerkrachtvaardigheden
Het team van de Egbertusschool legt zichzelf de volgende kwaliteitseisen op:
 • opbrengstgericht werken;
 • pedagogisch tact gebruiken (het kind binnen sluiten);
 • doordacht lesgeven (Goed begin - lesdoel benoemen - ; interactieve instructie - modellen -; de leerling aan zet; integratie en evaluatie - terugkomen op lesdoel);
 • coöperatieve werkvormen hanteren;
 • zelfregulatie van kinderen bevorderen;
 • convergente differentiatie toepassen: onderwijsarrangement voor de groepen intensief - basis - top;
 • opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen groepsplannen (PDCA-cyclus);
 • klassenmanagement op orde;
 • reflecteren op eigen gedrag.
4.1.10   Egbertusschool als lerende organisatie
Op de Egbertusschool:
 • is de leerkracht architect van eigen ontwikkeling (individuele scholing); 
 • benutten we de kwaliteiten van leerkrachten (specialisten in huis);
 • leren we van en met elkaar (teamscholing); 
 • wordt waar nodig gecoacht.
Zie voor een overzicht van de individuele en teamscholing het nascholingsplan (bijlage).
 
4.1.11   Organogram van de Egbertusschool
Het organogram (bijlage) laat zien hoe de onderlinge contacten verlopen tussen leerlingen, ouders, leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel, onderwijsassistenten, externen, ib'er, specialisten en managementteam.

4.1.12   Taken en verantwoordelijkheden
In dit overzicht (bijlage) is zichtbaar welke taken en verantwoordelijkheden er horen bij de hierboven genoemde participanten.
 
Vertel maar
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij!
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...
De juffen Babs, Nikole en Daniëlle zijn in week 42, 43 en...